Noteikumi un nosacījumi

PĀRDOŠANAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI B-NL (Doc UK021213)

1. SAISTOŠAIS LĪGUMS

1.1. Pārdevējam nav saistoši nekādi līgumi vai vienošanās bez rakstiska apstiprinājuma un pasūtījuma pieņemšanas, ko parakstījis pārdevējs. Pirkšanas-pārdošanas līgumu reglamentē šie vispārējie noteikumi un nosacījumi, un pēdējie dominē pār visiem pircēja pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem, tostarp, ja tie tiek atklāti vai iesniegti vēlāk nekā šie vispārējie noteikumi.

1.2. Neviena pārdevēja akceptēta pasūtījuma atcelšana nav spēkā, ja vien tā nav rakstveidā un ar pārdevēja rakstisku piekrišanu. Šādā gadījumā pircējam ir parādā ipso jure, neprasot oficiālu pieprasījumu, vienreizēja kompensācija 10% apmērā no pasūtītās preces vai darba vērtības.

2. PREČU APRAKSTS - PIEGĀDES DATUMI

2.1. Preces tiek piegādātas, kā norādīts pasūtījuma apstiprinājumā.

2.2. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk atbilstu norādītajiem izmēriem, svariem, daudzumiem, grādiem, procentiem utt., Ņemot vērā vispārpieņemtos pieļaujamos kļūdu ierobežojumus, kas attiecas uz attiecīgajām precēm. Tādējādi parastā procentuālā atšķirība attiecībā uz piegādēm ļaus novirzīties par 10% virs vai zem norādītā svara vai mēra jebkuram pasūtījumam, kas pārsniedz 10 000 pces / metrs / 2000 kg, atkarībā no mērvienības, kas piemērojama preces vai 20% jebkuram mazākam pasūtījumam.

2.3. Izmēru, svara utt. Novirzes, kas ietilpst šajās vispārpieņemtajās pielaidēs, nekādā veidā neietekmē pirkuma-pārdošanas līguma spēkā esamību un nedod pircējam tiesības pieprasīt prasību (piemēram, pirkuma-pārdošanas līguma izbeigšana, maksājuma apturēšana, pārdošanas cenas atskaitīšana vai atlaide, zaudējumi, piegādes konkursa atteikums) pret pārdevēju.

2.4. Piegādes termiņi un datumi, kas var tikt norādīti, nav stingri, un tos neuzskata par būtiskiem izpildes nosacījumiem, un visus piegādes noteikumus var uzskatīt tikai par līdzekļu pienākumu.

3. Cena

3.1. Preces tiek pārdotas par cenu, kas norādīta pasūtījuma apstiprinājumā, ja vien pārdevējam nav jāierobežo cenas pielāgošana, kā norādīts viņa fiksēto un / vai mainīgo izmaksu (izejvielas, algas, enerģija utt.) Attīstībai. , saprotot, ka pārdevējam būs tiesības mainīt norādīto cenu ar nosacījumu, ka pircējam ir skaidri jānosaka šādas korekcijas iemesli. Jaunā cena būs kopsumma, kā norādīts rēķina attiecīgajā ailē.

3.2. Visas cenas ietver transporta izmaksas līdz preču piegādes vietai, bet bez PVN, bet nav iekļautas izmaksas, maksa, akcīzes nodokļi vai nodokļi, kurus var aprēķināt vai iekasēt attiecībā uz preču eksportu vai importu (ja vien nav rēķina) jāietver pretējs norādījums).

4. Piegādes

4.1. Preču piegāde pircējam tiek uzskatīta par pabeigtu pēc ierašanās galamērķa vietā, kā norādīts pasūtījuma apstiprinājumā.

4.2. Pārdevējs ir atbildīgs par preču nosūtīšanu līdz galamērķa vietai. Pircējs ir atbildīgs par visām eksporta un / vai importa formalitātēm, kas attiecīgajā gadījumā ir jāveic viņa vietā, un visas ar to saistītās izmaksas sedz pircēja kontā.

4.3. Riski, kas saistīti ar precēm, gulstas uz pārdevēju līdz brīdim, kad preces sasniedz galamērķi; no šī brīža visi riski pāriet uz pircēju.

4.4. Pircējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi preču izvadīšanai galamērķa vietā, un visi ar to saistītie riski ir pircējam. Šāda preču izmešana sākas tūlīt pēc ierašanās galamērķa vietā, un, ja pircējs nespēj vai nevēlas izpildīt prasības, pārdevējam ir tiesības izkraut preces un atstāt tās uz vietas uz pircēja risku un rēķina.

4.5. Jebkurš preču piegādes piedāvājums nozīmē šādu preču pieņemšanu pircējam, kuram ir pienākums pārbaudīt un pārbaudīt preces tūlīt pēc ierašanās. Tā rezultātā visi redzamie trūkumi vai neatbilstošās preces tiek segtas tieši to piegādes brīdī.

 5. UZGLABĀŠANAS INSTRUKCIJA

5.1. Preces jāuzglabā oriģinālā iesaiņojumā, slēgtā telpā, lai tās vienmēr būtu pasargātas no saules stariem.

5.2. Paliktņu plēve, kas nav pilnībā izlietota, ir jāaizsargā, ņemot vērā turpmāko izmantošanu, vēlams, izmantojot oriģinālu iesaiņojumu.

5.3. Ikreiz, kad plastmasas plēvi uzglabā aukstumā, produkts pirms apstrādes vismaz 48 stundas jānovieto vidē, kuras apkārtējā temperatūra ir 15 ° C vai augstāka.

5.4. Visa plēve jāizlieto 6 mēnešu laikā pēc piegādes.

5.5. Pārdevējs var sniegt sīkākas detalizētas instrukcijas, tostarp attiecīgo preču zīmolā vai citā vietnē vai pēc pārdevēja pieprasījuma. Ja tā nav, pircējam būtu jāievēro laba tirdzniecības prakse attiecībā uz attiecīgo preču uzglabāšanu, lietošanu un apkopi.

6. Maksājumi

6.1. Ja vien rakstiski nav norādīts citādi, līgumcenu, kas norādīta pasūtījuma apstiprinājumā un saskaņā ar šo vispārīgo pārdošanas noteikumu nosacījumiem, pircējs maksā skaidrā naudā un bez atskaitījumiem pārdevēja galvenajā birojā pēc saņemšanas. rēķina. Bankas izmaksas attiecas uz pircēja kontu. Rēķina ierakstīšana pārdevēja debitoru debitoru grāmatā tiek uzskatīta par pietiekamu un neapgāžamu pierādījumu tam, ka pircējs ir nosūtījis un saņēmis attiecīgo rēķinu, neskarot pārdevēja tiesības izmantot jebkuru citu viņa rīcībā esošu dokumentāru vai citu pierādījumu. .

6.2. Ja līguma cena vai tajā atlikusī summa netiks nokārtota rēķina dzēšanas datumā, būs jāmaksā kompensācija 10% apmērā no līguma cenas vai atlikušās summas (ar vismaz 60,00 euro). Turklāt nokavējuma procenti tiks aprēķināti par nesamaksāto līguma cenu vai nesamaksāto atlikumu pēc līgumā noteiktās likmes 12% gadā, kas jāņem vērā rēķina dzēšanas datumā. Iepriekšminētā atlīdzība un līgumā noteiktie nokavējuma procenti ir jāmaksā ipso jure, iepriekšējs paziņojums nav vajadzīgs, un procentus aprēķina par katru jaunu mēnesi.

6.3. Nesamaksājot līgumcenu vai kādu tās daļu rēķina dzēšanas datumā, visiem pārējiem rēķiniem maksājamais atlikums, pat ja tas vēl nav dzēsts, ipso jure pienāks un būs jāmaksā pēc pirmā pieprasījuma un bez iepriekšēja pieprasījuma paziņojums par noklusējumu.6.4. Vienīgais apstāklis, ka vekseļi vai citi apgrozāmi instrumenti tiek sastādīti vai pieņemti, nekādā ziņā neder šos vispārējos pārdošanas noteikumus un tos nevar uzskatīt par to novirzēm.

6.5. Neskarot šo vispārīgo pārdošanas noteikumu 4.5. Punkta noteikumus, visiem sūdzībām par rēķinu, kas sastādīts un pārsūtīts pircējam, pircējam jāpaziņo rakstiski, ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad tika nosūtīts attiecīgais rēķins. Netiks izskatītas sūdzības, kas izteiktas pēc šī termiņa beigām. Savlaicīgi iesniegta sūdzība nedod pircējam tiesības ieturēt maksājumu.

6.6. Neskatoties uz iepriekšējiem šīs klauzulas noteikumiem, un, ja pārdevējs vēlas izmantot šo iespēju, līgums tiek izbeigts ipso jure un bez iepriekšēja paziņojuma par saistību neizpildi, tikai paziņojot pircējam, un pēdējais tiek uzskatīts par līguma pārkāpumu / atteikšanos no līguma : ja pircējs nepilda savas saistības, kas izriet no līguma (piemēram, pienākums sākt preču izkraušanu, ierodoties galamērķī, pienākums veikt samaksu, ...), ja pircēju pasludina par bankrotējušu vai piesakās uz samaksu ar saviem kreditoriem, ja viņš nonāk likvidatoru rokās vai tiek atzīts par maksātnespējīgu. Šādā gadījumā pircējam būs pienākums atdot pārdevējam visas viņam piegādātās preces par saviem līdzekļiem, neskarot pārdevēja tiesības pieprasīt atlīdzību un / vai papildu zaudējumus, ja tam ir pamatots iemesls.

6.7. Pircējam nekādā gadījumā nav atļauts ieturēt rēķina (vai tā jebkura daļas) apmaksu, un neviena sūdzība vai prasība neattaisno šādu rīcību, tostarp, ja viņam būtu jāatrod kļūda, piemēram, preču kvalitātē.

6.8. Pārdevējam ir tiesības uz likumā noteikto tiesāšanās atlīdzības maksimālo apmēru, ja viņam par labu atzīst kompetentās jurisdikcijas tiesa, kurā tiek ierosināta tiesvedība pret pircēju.

 7. Īpašuma īpašumtiesību rezervēšana

7.1. Pircējam piegādātās preces paliek pārdevēja vienīgais un absolūtais īpašums, un īpašumtiesību nodošana netiek pabeigta, kamēr nav pilnībā un galīgi apmierināti visi prasījumi un debitoru parādi par pārdevēja veiktajām piegādēm pircējam un / vai jebkurām gaidāmajām piegādēm. .

7.2. Visas pretenzijas, kuras pircējam var būt vai būs kādreiz nākotnē attiecībā uz precēm, kas piegādātas un saņemtas saskaņā ar īpašumtiesību rezerves klauzulu, un pret jebkuru trešo personu (ieskaitot, bez ierobežojumiem, pircēja klientu, trešo personu, kurai, iespējams, ir nodarījis kaitējumu precēm vai iznīcinājis tās, apdrošināšanas sabiedrība ...) atgriezīsies pie pārdevēja ipso jure, ja vien viņa prasība attiecībā uz līguma cenu un jebkādi neparedzēti gadījumi nebūs apmierināti. Šādā gadījumā pircējam papildus ir pienākums informēt savu parādnieku par parāda nodošanu un arī pārdevējam iesniegt šāda paziņojuma pierādījumus. Pārdevējam ir vienlīdz tiesības paziņot pircēja parādniekam par cesiju, saprotot, ka šāds paziņojums pārdevēja vārdā nekādā veidā neatbrīvo pircēju no viņa pienākuma šajā sakarā.

 8. Atbildība

8.1. Pārdevēju var saukt pie atbildības par kompensāciju tikai tad, ja precei ir nopietni, latenti defekti, kas radušies izejvielu vai ražošanas procesa trūkumu vai defektu dēļ, izņemot visus citus cēloņus, un ar nosacījumu, ka šie trūkumi ir bijuši , kaut arī tikai pumpurā, pirkuma-pārdošanas līguma veidošanas laikā.

8.2. Uzglabāšanas un pareizas lietošanas instrukciju neievērošana un / vai šo instrukciju nenodošana personām, kuras viņiem ir jāpiešķir, atbrīvos pārdevēju no visas atbildības.

8.3. Īpaši attiecībā uz iesaiņojumiem, kas pārdoti pārtikas rūpniecības vajadzībām un izmantošanai, jāuzsver, ka šie iesaiņojumi ir piemēroti tikai tādiem produktiem, par kuriem pārdevējs ir saņēmis tiešu un iepriekšēju apstiprinājumu. Mūsu iespiestā filma “Formifood” ir īpaši izstrādāta saldētu pārtikas produktu iesaiņošanai. Ja iesaiņoti saldēti pārtikas produkti, vienmēr jāievēro “aukstā ķēde” (saldētu pārtikas produktu uzglabāšanas nosacījumus skatīt instrukcijās uz iepakojuma). Iemesls tam ir izvairīties no iesaiņotu pārtikas produktu atkausēšanas, jo, ja tas notiek, tauki pārtikas produktos varētu migrēt un pēc tam uzbrukt tintes un substrāta saķerei. Tādējādi pārdevējs nekad nav atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies nepareizas vai neatbilstošas ietīšanas vai iesaiņoto izstrādājumu lietošanas dēļ.

8.4. Plēves un maisiņu izgatavošanai mēs izmantojam kvalitatīvus polimērus, pigmentus un piedevas. Polietilēns ir jutīgs pret UV iedarbības noārdīšanos. Plēvi un somas UV stabilizē tikai pēc īpaša pieprasījuma. Visu mūsu izmantoto tinti gaismas izturība (vilnas skala) ir no 5 līdz 7. Pārdevēju neuzņemas atbildību par plēves bojāšanos, krāsas maiņu vai bojājumiem, krāsas maiņu, apdruku vai līmes bojājumu (piemēram, iesaiņotā produkta tieša vai netieša ietekme, laika apstākļi vai uzglabāšana utt.).

8.5. Jebkura tiesvedība, kuras mērķis ir panākt nolēmumu par pārdevēju latentu defektu vai novirzes starp rēķinā norādītajām un faktiski piegādātajām precēm dēļ, ir jāiesniedz pirms preču izmantošanas vai apstrādes un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā pēc piegādes, saprotot, ka pēc šī termiņa beigām visas tiesības tiks zaudētas.

8.6. Jebkādas saistības pret kompensāciju, kas var būt pārdevējam, jebkurā gadījumā tiks ierobežotas ar to, ka bez maksas tiek nomainītas tādas preces, par kurām konstatēts, ka tās ir nepilnīgas vai neatbilstošas, un pēc tam, kad pircējs tās ir atgriezis; tomēr izdevumus, kas saistīti ar bojātu vai neatbilstošu preču atgriešanu, ņemot vērā to bezmaksas nomaiņu, sedz pircējs.

8.7. Pārdevējs nekad neatlīdzina radušos zaudējumus, piemēram, produktivitātes zudumu, zaudēto laiku, zaudēto peļņu, trešo personu bojājumus vai ievainojumus utt.

8.8. Iepriekšējie šīs klauzulas noteikumi paliek spēkā, pat pēc līguma izbeigšanas pēc jebkuras puses lūguma vai iniciatīvas vai kāda iemesla dēļ.

9. Garantijas

9.1. Ja pārdevējam būtu jāzaudē uzticība pircēja spējai izpildīt savas finansiālās saistības vai ja pārdevējam ir pamatoti iemesli šaubīties, vai pircēja līgumsaistības tiks savlaicīgi izpildītas (minētā situācija jebkurā gadījumā tiks atrastalai pastāvētu apķīlāšanas vai aresta izpildes gadījumā), pircējam būs jāiesniedz šāds nodrošinājums vai vērtspapīri, kurus pārdevējs var pieprasīt, lai garantētu pilnīgu savu saistību izpildi pret pārdevēju. Šāds nodrošinājums nekad nedrīkst būt mazāks par bankas garantiju, ko izsniegusi pirmās klases Eiropas banku iestāde. Tomēr pārdevējs var piekrist pieņemt jebkura cita veida nodrošinājumu.

9.2. Ja pircējs nepildīs savu pienākumu nodrošināt pietiekamu un pietiekamu nodrošinājumu, pārdevējam būs tiesības ipso jure un bez iepriekšēja paziņojuma par saistību neizpildi izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu, tikai par to paziņojot pircējam. Šādā gadījumā pircējam būs pienākums atdot pārdevējam visas viņam piegādātās preces par saviem līdzekļiem, neskarot pārdevēja tiesības pieprasīt atlīdzību un / vai papildu zaudējumus, ja tam ir pamatots iemesls.

 10. Dieva darbi

10.1. Cita starpā tiks uzskatītas par Dieva darbībām: karu, nemieriem, streikiem vai lokiem, izejvielu nepieejamību un / vai trūkumu, dabas katastrofām, nelaimes gadījumiem un visiem citiem pārdevēja neatkarīgiem iemesliem, kas kavē vai kavē iepirkumu piegādes pārdevējam un / vai pārdevēja ražošanas process un / vai pārvadāšanas vai transportēšanas līdzekļi, vai piegādes, kas jāveic ar minētajiem līdzekļiem.

10.2. Jebkura Dieva rīcība, kas ietekmē pārdevēja darbību, pārdevējam dod tiesības, tikai paziņojot pircējam, vai nu palikt un apturēt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar līgumu tik ilgi, kamēr turpinās nepārvaramas varas situācija, vai arī izbeigt līgumu bez tā. šajā sakarā tiek turēta jebkāda kompensācija pircējam, ja attiecīgā situācija beidzot padara neiespējamu turpināt vai atsākt viņa līgumā noteikto saistību izpildi vai ir tāda, ka minēto izpildi no pārdevēja vairs nevar pamatoti gaidīt.10.3. Šāda uzturēšanās pārdevēja saistību izpildē saskaņā ar līgumu nekad nedod pircējam tiesības atcelt savu pasūtījumu, ieturēt maksājumu vai pieprasīt kompensāciju.

11. StrīdiBeļģijā noslēgta pirkuma-pārdošanas līguma gadījumā

11.1. Ja starp pusēm rodas strīds par pirkšanas-pārdošanas līgumu (un jo īpaši par tā izveidošanu, pastāvīgu pastāvēšanu, izpildi, būvniecību utt.), Antverpenes tiesas un tiesas (pirmajā procesuālajā pakāpē: Antverpenes pirmā rajona miers vai, atkarībā no prasības vērtības, Antverpenes Tirdzniecības tiesa) ir vienīgā jurisdikcija lietu izskatīt un izlemt.

11.2. Tikai Beļģijas likumi, izņemot Vīnes pārdošanas konvenciju, ir piemērojami pušu noslēgtajam līgumam un attiecībā uz visiem tā aspektiem (ieskaitot tā izveidošanu, pastāvēšanu, izpildi, uzbūvi utt.).Nīderlandē noslēgta pirkuma-pārdošanas līguma gadījumā

11.3. Ja starp pusēm rodas strīds par pirkuma-pārdošanas līgumu (un jo īpaši par tā izveidošanu, pastāvīgu pastāvēšanu, izpildi, uzbūvi,), Zwolle tiesām un tribunāliem ir izņēmuma jurisdikcija.noklausīties un izlemt lietu.

11.4. Līgumam, ko noslēgušas puses un starp pusēm, un attiecībā uz visiem tā aspektiem (ieskaitot tā izveidošanu, pastāvēšanu, izpildi, uzbūvi utt.), Izņemot Vīnes Pārdošanas konvenciju, ir piemērojami tikai Nīderlandes tiesību akti.

12. NullumsJa izrādās, ka viens vai vairāki šo vispārīgo pārdošanas noteikumu nosacījumi ir spēkā neesoši vai nav izpildāmi, tas nekādā veidā neietekmē pārējo šo vispārējo pārdošanas noteikumu un pušu vienošanās spēkā esamību.

Visqueen Poly Crop